skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, olağan zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma,Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma Tescil Davası ne şekilde gerçekleşir, hepsi ve fazlası bu yazıda yer alıyor. Afyon avukat olarak hizmet veren Çankaya Kurt Hukuk Bürosu avukatları bu konularda hizmet vermektedir.

Zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması kanunda iki durumda belirlenmiştir:


TMK.m.712-olağan zamanaşımı:
Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

TMK.m.713-olağanüstü zamanaşımı:
Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce (23.07.2011 RG NO: 27893 ANY. MAH. 17.03.2011 T. 2009/58 E. 2011/15 K.) hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda 712 ve 713.maddeleriyle kazandırıcı zamanaşımı olağan ve olağanüstü olarak ikiye ayrılmış ve zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyeti kazanması istisnai bir durum olarak düzenlenmiştir.

Olağan Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Şartları
1.Taşınmazın Tapuya Kayıtlı Olması Gerekir.
2.Taşınmazın özel mülkiyete ait olması gerekir,kamu mülkiyeti olmaması gerekir
3.Tapuda Yolsuz Tescil Olmalıdır:Kişi mülkiyet hakkına sahip olmasa dahi tapuda malik olarak görünmelidir.
4.Davasız Aralıksız 10 Yıl Malik Sıfatıyla Zilyet Olunmalıdır.
5.Zilyet iyi niyetli olmalıdır.

Tapuda mülkiyet hakkı olmamasına karşın malik görünen kişi yukarıdaki şartlar sağlandığı takdirde zamanaşımının dolmasıyla taşınmazın mülkiyet hakkını kendiliğinden kazanır. Zamanaşımının dolmasıyla tescil baştan beri geçerli hale gelir. Üzerindeki takyidatlar ve haklarla birlikte taşınmaz iyi niyetli yeni malike geçer.

Kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Olağan Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanılması

Kadastrosu yapılmış yerlerde olağanüstü zamanaşımı ile mülkiyet hakkını kazanılması 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 713.maddesi uyarınca olur. Ancak söz konusu taşınmaz tapusuz ise bu taşınmazlar bakımından Kadastro Kanunu’nun 14.maddesi uygulanır.

Henüz kadastrosu yapılmamış yerler bakımından kadastro yapılıncaya kadar tapulu taşınmazlar açısından TMK’nun 713.maddesi uygulanırken tapusuz taşınmazlar bakımından 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14.maddesi uygulama alanı bulur.

Kadastrosu yapılırken ise, taşınmazın mülkiyetinin kazanılması halinde ise kadastrosu yapılacak taşınmazın tapulu ise 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B maddesi tapusuz ise 14. maddesi uygulanır.

1.Taşınmazın Mülkiyete Elverişli Bir Taşınmaz Olması Gerekir.
2.Taşınmaz tapusuz,özel mülkiyete ait olmalıdır,kamu mülkiyetine ait olmamalıdır.
3.Kişinin 20 Yıl Boyunca Taşınmaza Malik Sıfatıyla Zilyet Olması Gerekir.
4.Mahkeme tarafından gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan olunmuş ve son ilandan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmemiş olmalıdır.

Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma Tescil Davası


Yukarıdaki şartlar varsa malik sıfatıyla zilyet olan kişi hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı bu nedenle tescil davası açabilir. Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler. Davacı yukarıdaki şartlarla ilgili delillerini sunar,iddiası mahkeme tarafından muteber görülürse davayı kazanabilir.

Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.

Kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanılması

Kadastro Kanunu’nda Sayılan Şartlar


3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre tapuda kayıtlı kişi ya da mirasçılardan başka biri taşınmaza zilyet ise, taşınmazın zilyet adına tescil edilebilmesi için,

-Tapulama işlemini yapan memur huzurunda bu taşınmazı tapu dışı bir yolla kazandığını ortaya koyacak bilirkişi, belge ya da tanık gereklidir.
-Ayrıca zilyet taşınmaza davasız aralıksız en az 10 yıl zilyet olmalıdır.
Tapusuz taşınmazların nasıl tescil edileceği ise 14.maddede ifade olunmuştur. Buna göre,
-TMK’nun 713.maddesindeki şartların varlığı aranır.
-Ayrıca tescili istenen ve aynı kadastro çalışma alanına dâhil bir ya da daha fazla taşınmazın yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönümü aşarsa zilyetlik Kanunda sayılan belgelerden biriyle ispat edilmelidir. Aksi halde bu ölçüleri aşan kısım için tescil yapılmaz.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk