skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Cinsel İktidarsızlık Boşanma Sebebidir.

Cinsel iktidarsızlık Boşanma Sebebidir

Cinsel iktidarsızlık boşanma sebebidir. Eşe kusur olarak izafe edilebilecek bir boşanma sebebidir. Aynı şekilde bu konuda eşe iftira atıp ispat edememek de boşanma sebebidir. Bu tarz durumlar boşanma davasında kusur olarak izafe edilebilir. Bu durumu somut olaya göre değerlendirmek gerekir. Bu kusur olarak izafe edilecek bir genel boşanma sebebidir

2. Hukuk Dairesi         2013/2660 E.  ,  2013/16550 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Yüksekova Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ :05.09.2012
NUMARASI :Esas no:2011/345 Karar no:2012/303

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı tarafından 20.10.2011 tarihinde tanık listesi verilmiş, daha sonra bu tanıkların korktukları belirtilerek tanıklık yapmak istemedikleri iddiası ile ikinci bir tanık listesi verilmiş ve mahkemece bu listedeki tanık dinlenip bu tanığın beyanı hükme esas alınmak suretiyle boşanma kararı verilmiştir. Görülmekte olan davada aynı konuda ikinci tanık listesi verilemez. İkinci tanık listesindeki tanıklar dinlenmiş olsa bile beyanlarına itibar edilemez (HUMK.md.274, HMK.md.240/2). Gerçekleşen bu durum karşısında ikinci tanık listesinde yer alan tanığın beyanına itibar edilerek boşanma kararı verilmesi doğru değildir. Ayrıca davacı kadın davasında kocanın iktidarsızlığı vakıasına dayanmış ve halen kendisinin bakire olduğunu iddia etmiştir. Makemenin bu konuda kadın için aldığı rapor yetersiz olup, bu vakıa konusundaki inceleme eksik olmuştur. Tanıklıktan kaçınma sebepleri bulunmadığı takdirde, tanıklık yapmak zorunludur (HMK.md.245 vd.). Bu bakımdan, davacıya ilk tanık listesindeki tanıklarını dinletme imkanı da tanınması gereklidir. Açıklanan çerçevede, davacı delillerinin toplanması ve gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken; hatalı usuli işlem ve eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.13.06.2013(Prş.)

2. Hukuk Dairesi         2013/12368 E.  ,  2013/29712 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Bursa 3. Aile Mahkemesi
TARİHİ :4.4.2013
NUMARASI :Esas no:2012/320 Karar no:2013/284

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra bağımsız olarak açılan manevi tazminat isteğine ilişkin olup, mahkemece “kişilik haklarına saldırının manevi tazminatı gerektirmesi için, boşanma davasının açılmasından önceki dönemde gerçekleşmesinin gerektiği, o nedenle davacının manevi tazminat talebinin Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi anlamında değerlendirilemeyeceği” gerekçesiyle ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiş, kararı davacı temyiz etmiştir.
Boşanma davası, davalı tarafından açılmış, mahkemece tarafların boşanmalarına karar verilmiş, karar 28.3.2011 tarihinde kesinleşmiş, eldeki dava ise 28.3.2012 tarihinde açılmıştır.
Davacı, davalının açtığı boşanma davasında, cinsel iktidarsızlığını ileri sürdüğünü bu iddiasını da ispat edemediğini, bu iddia ile ilgili mahkeme huzurunda tüm ortak arkadaşlarını tanık olarak dinleterek, kişilik haklarına haksız saldırıda bulunduğunu ve küçük düşürdüğünü, ispat edilmemiş bu iddia sebebiyle şahsiyet haklarının zarar gördüğünü ileri sürerek davalıdan manevi tazminat istemektedir. İstek, boşanmaya sebep olan olaylara değil, boşanma sebebinden ayrı ve boşanma davasında ortaya atılan ve boşanmaya bağlı olmayan bir iddiaya dayandığına göre, davanın yasal dayanağı kişilik haklarının hukuka aykırı olarak zedelenmiş olması sebebine (eBK.49. 6098 s. TBK.m.58/1) dayanmaktadır. Diğer bir ifade ile dava, haksız fiile ilişkin sorumluluk hükümlerine istinat etmektedir. Öyleyse, davada aile mahkemeleri değil asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Göreve ilişkin kurallar kamu düzeninden olup, dava şartıdır (HMK.m.114/1-ç). Mahkeme, dava şartlarına mevcut olup olmadığını davanın her aşamasında kendiliğinden (re’sen) gözetmekle yükümlüdür. Bu durumda görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenmesi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 16.12.2013 (Pzt.)

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu cinsel iktidarsızlık boşanma sebebidir alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk