skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon Mermer Haciz

Afyon mermer haciz nasıl yapılır? Neler haczedilebilir, neler haczedilemez? Blok mermer haczedilebilir mi? Mermer ocağının tamamı haczedilebilir mi? Afyon Mermer Haciz

Cevherlerin rehni:


Madde 39 – Madenlerden çıkarılan cevherler, arama, (…) ve işletme ruhsat sahibinin
Genel Müdürlüğe yazılı müracaatları üzerine bildirildiği şahıslara kabzedilmeksizin
rehnedilebilir. Bu durum maden siciline kaydedilir. Bu kabil cevherlerin rehin süresi içinde satışı, rehin alan şahısların yazılı muvafakatı ile
mümkündür. Rehinle ilgili sicilin nasıl tutulacağı ve diğer işlemler, yönetmelikte belirtilir.

Afyon Mermer Haciz


Haciz ve ihtiyati tedbir:


Madde 40 – Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve galeriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesinin üzerine münferiden haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz. Ancak işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden 1 inci fıkrada yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenin tamamı veya çıkarılmış cevherlerle bu cevherlerin bakiyeleri ve cürufu üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulabilir. Üçüncü şahsın rehin hakları saklıdır. Bir madenin tamamının icra yolu ile satışı 43 üncü maddede yazılı usule tabidir

Afyon Mermer Haciz

Haciz ve ihtiyati tedbir dolayısıyla madenin faaliyetine müdahale edilemeyeceği:


Madde 41 – Madenin tamamına veya çıkarılmış cevherlerle bakiye yığını ve cürufuna
gerek haciz veya ihtiyati tedbir konulması ve gerekse bunların icraen satışına teşebbüs edilmesi
hallerinde alacaklı veya icra dairesince madenin faaliyeti durdurulamayacağı gibi bu faaliyete
müdahale de edilemez.

Afyon Mermer Haciz


İpotek ve kapsamı:


Madde 42 – Maden (…)işletme ruhsat sahibinin maden için yapmış olduğu borcunu veya
ileride bu maksatla borçlanmasının temini için maden üzerinde bir veya müteaddit derece ve
sırada ipotek tesis olunabilir. İpotekli takyit edilmiş (…)işletme ruhsatının alanlarında değişiklik olduğu takdirde
mevcut ipotek, hiçbir muameleye tevessül edilmeden yeniden ita edilen ruhsat üzerinde de aynı
şartlarla devam eder. (…)işletme ruhsatı ile bir bütün teşkil eden 40 ıncı maddenin birinci fıkrasında yazılı tesis,
vasıta, alet ve malzemenin heyeti umumiyesi ipoteğin şümulune girer. Tesis olunacak ipotek ruhsat süresini geçemez.
İpotek alacaklısı, maden (…) işletme ruhsatı ile kül teşkil eden ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan gayrimenkuller üzerinde, (…)işletme ruhsat sahibinin tasarruflarına mani olmak için umumi hükümler dairesinde tapu siciline şerh verilmesini isteyebilir. Maden işletme hakkının sona ermesi halinde ipoteğin hükmü 33 üncü maddenin birinci fıkrası şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alet ve malzemeye inhisar eder. Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kaydının terkini ile sakıt olur.

Afyon Mermer Haciz


İpoteğin paraya çevrilmesi:


Madde 43 – İpoteğin vadesi sonunda veya alacağın muacceliyet kesbetmiş olması
halinde alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taalluk ettiği maden (…) (2) işletme ruhsatını genel
hükümler dairesinde sattırabilir. Maden (…)işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan
kanuni şartları haiz olması lazımdır. Talip bu şartları haiz bulunduğunu, Genel Müdürlükten
alacağı vesika ile ispat eder. İcra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar.
(3)(4) Satışın neticesi icra dairesi tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Keyfiyet madenin sicil
kütüğüne şerh ve ipotek kaydı terkin edilir. Devir muamelesi bu surette tekemmül eder.

Afyon Mermer Haciz

Şahsi mesuliyet:


Madde 44 – Maden ipoteğiyle temin edilen alacaktan dolayı maden (…)işletme ruhsat
sahibi şahsen de mesuldür. İpotekle takyit edilmiş bir maden (…)işletme ruhsatının ahara devri halinde, bu hakkı
devredenin borçluluk durumunda bir değişiklik husule gelmeyeceği gibi, alacağın teminatını
teşkil eden ipotek de aynen baki kalır. Ancak, maden (…)işletme ruhsatını devralan şahıs ipotekle temin edilmiş olan borcu da
şahsen kabul ve taahhüt ettiği ve alacaklı, keyfiyetin Genel Müdürlükçe kendisine tebliğinden itibaren, bir yıl içinde hakkını evvelki borçluya karşı muhafaza eylediğini yazı ile bildirmediği takdirde (…) işletme ruhsatını devreden evvelki borçlu borcundan kurtulur.

Karar:

  1. Hukuk Dairesi 2016/7091 E. , 2016/9364 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

3213 Sayılı Maden Kanunu’nun 27. maddesinde; “İşletme izni devredilemez. İşletme ruhsatı bir bütün olarak ve yönetmelikte belirtilecek esaslar çerçevesinde devredilebilir.” Aynı Kanun’un 39.maddesinde; “Madenlerden çıkarılan cevherler, arama, ( … ) ve işletme ruhsat sahibinin Genel Müdürlüğe yazılı müracaatları üzerine bildirildiği şahıslara kabzedilmeksizin rehnedilebilir. Bu durum maden siciline kaydedilir. Bu kabil cevherlerin rehin süresi içinde satışı, rehin alan şahısların yazılı muvafakatı ile mümkündür. Rehinle ilgili sicilin nasıl tutulacağı ve diğer işlemler, yönetmelikte belirtilir.” Aynı Kanun’un 43. maddesinde ise; “İpoteğin vadesi sonunda veya alacağın muacceliyet kesbetmiş olması halinde alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taalluk ettiği maden ( … ) işletme ruhsatını genel hükümler dairesinde sattırabilir.

3213 Sayılı Maden Kanunu’nun 40. maddesinde; “Madenin işletilmesinde, gerekli olan kuyular, ocaklar ve galeriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü nakil vasıtaları, madenin çıkarılması, temizlenmesi, izalesi gibi cevherin kıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve (1) senelik işletme malzemesinin üzerine münferiden haciz konulamaz. Ancak, işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden 1. fıkrada yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenin tamamı veya çıkarılmış cevherlerle bu cevherlerin bakiyeleri ve cürufu üzerine konulabilir” hükmü öngörülmüştür.
Maden Kanununda …nın haczedilemeyeceğine dair bir düzenlemeye yer verilmediği gibi, aksine yukarıdaki yasa maddelerine göre, …nın devredilebileceği, ipotek edilebileceği, icra dairesince satışının yapılabileceği gözetildiğinde, işletme ruhsatı üzerine de haciz konulabilir. Ancak işletme hakkı ile bütünlük teşkil eden tesis, vasıta, alet ve malzemenin münferiden haczedilemeyeceği düzenlenmiştir.
Somut olayda haczedilen … plakalı kamyonetin yük nakli için kullanıldığı iddia edilmektedir.Bu durumda mahkemece Maden Kanunu’nun 40. maddesi nazara alınarak … getirtilip haczedilen menkulun (kamyonet) işletme hakkı ile bir bütünlük arzedip etmediği ve münferiden haczedilmesinin mümkün olup olmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Afyon Mermer Haciz hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk