skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Tarikat Toplantıları Boşanma Sebebidir

Tarikat toplantıları boşanma sebebidir. Evlilik birliğine ilişkin görevlerini savsaklayacak derecede tarikat toplantılarına katılan eşe bu boşanma davasında kusur olarak izafe edilebilir. Bu durumu somut olaya göre değerlendirmek gerekir. Bu kusur olarak izafe edilecek bir genel boşanma sebebidir.

2. Hukuk Dairesi         2014/3951 E.  ,  2014/5282 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Manisa 2. Aile Mahkemesi
TARİHİ :12.12.2013
NUMARASI :Esas no:2013/297 Karar no:2013/855

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı, bu sonuca tarafların eşit kusurlu tutum ve davranışları ile ulaşıldığı kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacının davalıya mütahaddit defalar fiziki şiddet uyguladığı, küçük çocuklarının özürlü doğmasından dolayı sürekli olarak eşini suçladığı, eşinin ailesini aşağıladığı; davalının da evlilik birliğine ilişkin görevlerini savsaklayacak derecede tarikat toplantılarına katıldığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek derecede bir geçimsizliğin mevcut olduğu tartışmasızdır. Ancak bu sonuca ulaşılmasında davacının ağır kusurlu davranışları sebep olmuştur. Ağır kusurlu eşin de dava hakkı mevcuttur. Davalı az da olsa kusurlu bulunduğuna göre, davalının davaya itirazı dosya kapsamına göre hakkın kötüyü kullanılması niteliğinde olup evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yararının kalmadığı görülmekle boşanmaya karar verilmesi bu sebeple sonucu bakımından doğru bulunmuş, davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazları açıklanan sebeple yerinde görülmemiş, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları da yersiz bulunmuştur.
2-Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği gibi (TMK md. 174/1) boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğramış ise manevi tazminat da isteyebilir (TMK md. 174/2). Yukarıda açıklanan sebeple davacı boşanmaya sebep olan olaylarda daha fazla kusurlu olduğuna ve bu olaylar davacı eşin kişilik haklarına saldırı oluşturduğuna ve davalı boşanma yüzünden mevcut menfaatlerini kaybettiğine göre, tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile boşanmaya sebep olan olaylardaki kusur dereceleri dikkate alınarak davalı yararına uygun miktarda maddi (TMK md. 174/1) ve manevi (TMK md. 174/2) tazminata hükmedilmesi gerekirken davalının bu taleplerinin reddi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple boşanmanın gerekçesi değiştirilmek suretiyle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 10.03.2014 (Pzt.)

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Tarikat toplantıları boşanma sebebidir alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk