skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri nasıl gerçekleşir? Ticari işletmenin devrinden sonra devredenin sorumluluğu nasıl belirlenir? Ticari işletmenin aktif ve pasifleri tamamen devredilebilir mi?

Ticari işletme nedir?

Türk Ticaret Kanunu.m.11’e göre,Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

Ticari işletme ile Esnaf işletmesi farkı

Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. Anılan kanunun ve mülga TTK’nın atıf yaptığı kararname en son 2007 yılında çıkartılmış olup, kararnamenin 1/b maddesi, “213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve bu Kararın (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları … kararlaştırılmıştır.” hükmüne yer vermektedir. Buna göre,  21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 534 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen alış tutarı 400.000 TL, satış tutarı 570.000 TL’dir.

Bunun önemi görevli mahkemenin ve hukuki uyuşmazlığın özüne uygulanacak kanunun tespitinde önem arz etmektedir.

Ticari İşletmenin Unsurları Nelerdir?

Esnaf İşletmesi için Öngörülen Düzeyi Aşan Düzeyde Gelir Sağlamayı Hedef Tutma

Devamlılık-Faaliyetinde Süreklilik

Bağımsız Şekilde Faaliyette Bulunma

Ticari İşletmenin Devri

Türk Ticaret Kanunu.m.11’de ticari işletmenin devri düzenlenmiştir, buna göre:Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Buradan yola çıkılarak ticari işletmenin devrinde:

1.Ticari işletmenin devri yazılı olarak yapılmalı, devir sözleşmesi ticaret siciline tescil ve ilan edilmelidir.

2.Ticari işletmenin devri sözleşmesi şunları zorunlu olarak içermelidir:

  • Sözleşmeye taraf olan kişilerin adı ve soyadı ya da unvanı ile tebligat yapılacak güncel adresleri
  • Sözleşme dışında bırakılmış olan ticari işletme unsurları
  • Ticari işletmenin, devamlılığını sağlayacak şekilde ve bir bütün olarak devredilmiş olduğunu bildiren şartsız beyan
  • Ticari işletmenin satıldığı fiyat ve ödeme şartlarının nasıl olacağı

3.Ticari işletmenin aktif,pasifleri devredilir, borçları da devredilir. Devreden ve devralan 2 yıl birlikte sorumlu olur.

4.Ticari işletmeyi devreden kişinin tacir sıfatı düşer.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu ticari işletmenin devri hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk