skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Ticari işlerde faiz

Ticari işlerde faiz nasıl belirlenir? Ticari işlerde faiz serbestçe belirlenebilir mi? Bileşik faiz yani faize faiz işlemesi uygulaması mümkün müdür?

Giriş

Faiz asıl alacağa bağlıdır fakat bir kez doğmakla bir yan edim olarak varlık kazanır. Asıl alacak tamamen sona erdiğinde faiz borcu da sona erer (TBK m.131/1, BK m.113/2). Faiz alacağı doğduktan sonra, açıkça vazgeçilmedikçe ayrı dava ve takip konusu edilebilir.

Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir

Bileşik Faiz

Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı yalnız cari hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde geçerlidir. Şu şartla ki, bu fıkra, sözleşenleri tacir olmayanlara uygulanmaz. 8 inci maddedeki şartların varlığı hâlinde, alacak ile borç kalemlerinin birbirinden çıkarılması sonucunda bulunan bakiyeye, belirlenip hesaba kaydedildiği tarihten itibaren faiz işler; bileşik faize yol açabilecek uygulama yapılamaz; bu hükme aykırı sözleşme öngörülemez. Taraflar, üç aydan aşağı olmamak şartıyla, diledikleri andan başlamak üzere faizlerin ana paraya eklenmesini yani bileşik faizi kararlaştırabilecekleri gibi hesap devreleri ile faiz ve komisyon miktarlarını da sözleşme ile belirleyebilirler.

Yanlış İşletilen Faizin Sonuçları

Bu iki maddeye uymadan işletilen faiz yok hükmündedir.

Tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklıdır

Ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Faiz Başlangıcı

Aksine sözleşme yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar

Ayrıca, tacir, verdiği avanslar ve yaptığı giderler için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır

Cari hesabın alacak sütununa yazılan tutarlar için, sözleşme veya ticari teamüller gereğince, kaydolundukları tarihten itibaren faiz işler.

Çek-Senetlerde Faiz

Aksine anlaşma yoksa 3095 sayılı kanuna göre avans faizi işlenerek senetlerde icra takibi yapılır.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu ticari işlerde faiz alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk

ticari işlerde faiz