skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Ticari davalarda arabuluculuk

Ticari davalarda arabuluculuk zorunlu mudur? Ticari davalarda dava şartı olan zorunlu arabuluculuk hangi davaları kapsar? Arabuluculuğa başvurmadan açılan davanın usulden reddedilmesi mümkün müdür?

Giriş

Türk Ticaret Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.

“Ticari Dava” – Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamına “Girmeyen” Konular

Ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri;

TTK m. 4. uyarınca mutlak ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri, m 5/A hükmünde sadece davalardan söz edilmiş olduğundan dava şartı arabuluculuk kapsamına girmez.Bu çerçevede,

-doğrudan doğruya iflas,

-konkordato mühleti verilmesi ve komiserin atanması,

-konkordatonun tasdiki gibi çekişmesiz yargı işleri sayılabilir

-İhtiyati Tedbir İhtiyati Haciz ve İcra Takipleri;

TTK m.5/A’da dava denildiği için

-İcra takibi,

-İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talepleri ,

Dava şartı arabuluculuk kapsamına girmez.

Ancak, ticari dava niteliğinde bir dava açılacaksa;

– İhtiyati tedbirden sonra HMK m.397 uyarınca iki hafta içinde,

– İhtiyati hacizden sonra İc.İf.K.264/I uyarınca yedi gün içinde arabuluculuğa başvurulmalı.

Her iki halde de süresinde arabuluculuğa başvurulduğunda dava açma süreleri işlemez.

-Tahkim &hakem

Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. (6325 s.y.18/A-18)

Taraflar arasında tahkim sözleşmesinin olup olmadığını veya geçersiz olduğunu arabulucu denetleyemez.

Usul

Ticari davalarda dava şartı olan arabuluculuğa başvurmadan açılan dava usulden reddedilir ve bu red kararına binaen karşı vekalet ücreti çıkar. Bu nedenle arabulucuya başvuru şartını zorunlu olan durumlarda yerine getirmek müvekkilin hakkının korunması bakımından çok mühimdir.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Ticari davalarda arabuluculuk hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk

Ticari davalarda arabuluculuk