skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Tacir olmanın sonuçları

Tacir olmanın sonuçları nelerdir? Tacir kime denilir? Tacir sayılanların sorumluluğu ne şekilde düzenlenmiştir? Özel durumdaki tacirlere uygulanacak hükümler nelerdir?

Tacir Nedir

Türk Ticaret Kanunu.m.14’e göre,bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten gerçek veya tüzel kişiye tacir denir. Tanımdan yola çıkarak tüzel kişiler gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.

Gerçek kişi tacir: Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kimselere denir.

Tüzel kişi tacir: Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten ticari amaçla faaliyette bulunan dernek ve vakıflar, limited-anonim-komandit-kooperatif şirketleri ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri, donatma iştirakleridir.

tacir olmanın sonuçları

Tacir Sayılma

Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.

Kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişi de tacir sayılır.

Tacir gibi Sorumlu Olma

Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.

tacir olmanın sonuçları

Küçük ve Kısıtlıların Durumu

Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilci, tacir sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene aittir. Ancak, yasal temsilci ceza hükümlerinin uygulanması yönünden tacir gibi sorumlu olur.

Tacir Olmanın Sonuçları Nelerdir

Öncelikle tacirler ticari işletmesini kurulmasından itibaren 15 gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirme zorunluluğu vardır. Tacir olarak ticaret unvanını kullanması, ücret ve cezadan indirim isteyememeleri, ticari defter ve belgeleri usulüne uygun şekilde tutmak, ticari odalara kayıt yaptırmak, iş karşılığı fatura veya fiş vermek, iflasa tabi olmak, vergi ödemek ve Vergi Kanununa muhalefet etmemek, Türk Ceza Kanunundaki ve özel kanunlardaki suçları işlememek, her şeyden önce basiretli bir tacir gibi davranmakla mükelleflerdir.  Yine tacirler sözleşmeden dönme hükümlerini uygulama, sözleşmeyi feshetme, karşı tarafı temerrüde düşürme, ihbar ve ihtarları bildirme gibi işlemleri noter aracılığı ile veya güvenli elektronik imza kullanılarak e posta ile yapma zorunluluğu vardır.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu tacir olmanın sonuçları hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk