skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Senet nasıl düzenlenir

Senet nasıl düzenlenir? Teminat senedi nedir? Senette iki farklı ödeme tarihi varsa ne olur? Senette iki farklı borç miktarı yazıyorsa hangisi öncelikli olacaktır?

Senette Zorunlu Unsurlar

MADDE 776– (1) Bono veya emre yazılı senet;
a) Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesini ve senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini,
c) Vadeyi,
d) Ödeme yerini,
e) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını,
f) Düzenlenme tarihini ve yerini,
g) Düzenleyenin imzasını,
içerir.

Bu şartlar zorunlu şartlardır. Bunlar dışındaki şartlar ise isteğe bağlıdır. Ancak uygulamada kolaylık olması açısından yer verilmektedir.

Senedin zorunlu unsurlarında eksiklik olmasına rağmen senet tedavüle sokulmuş ise kambiyo vasfını yitirir.

Bilinmesi Gerekenler

  • Senette yer alan “ÖDEME TARİHİ”, “DÜZENLEME TARİHİ”nden önceki bir tarih olamaz.
  • Senette ödeme tarihi-vade tarihi farklı tarihler olamaz. Çift vadeli senet geçersizdir.
  • Senette rakam ve yazının uyuşmadığı durumlarda yazıya öncelik verilir.
  • Senette tahrifat söz konusu ise kural olarak senedin tahrifat öncesindeki haline itibar edilir.
  • Keşide yerinin idari birim olarak yazılması gerekir.
  • Avalistin adresi keşide yeri olarak kabul görmez.
  • Senetteki imza borçluya ait olmalıdır. Tek imza yeterlidir. İmza alırken kimlik kontrolü yapmak fayda sağlar.
  • Senet tüzel kişi tarafından verilecekse ve imzalar kaşe üstüne atılmışsa yalnızca şirket sorumludur. Kaşe dışına atılan imzadan imza atan aval olarak sorumludur.
  • Senet imza yerine parmak basma ile düzenlenemez.

Teminat Senedi

Boş senede bilhassa emlakçı,araba kiralama vs atılan imzalar tehlikelidir. Bunlar sözleşmeye bağlanmalı ve teminat senedi olduğu açıkça hem sözleşme hem senede yazılmalıdır.

Sözleşmeye dayalı olarak senet verilmiş ise senedin sözleşmeye uygun doldurulmuş olması gerekir.
Malen ifadesi yazan senet kambiyo senetleriyle ilamsız takibe konu edilemez.Senet, teminat senedi olarak verildiyse ve neyin teminat senedi olduğu belirtilmemişse bono vasfı etkilenmez, ancak neyin teminatı olduğu belirtilmişse bu senet bono vasfını yitirir.

Senede aval olmak için imza atılması yeterlidir. Kefalete ilişkin sınırlamalar aval için de geçerlidir.

Elden ödeme yapıldığından senedin geri alınması gerekir.

Zamanaşımı

Senette zamanaşımı ödeme tarihinden başlayarak 3 yıldır. Bu süre geçirilse dahi ilamsız takibe konu edilebilir,senede dayalı alacak davası açılabilir bu davada delil başlangıcı olarak kabul edilebilir.

Asıl borçlu yani keşideciye protesto edilmeden doğrudan başvurulabilir yani icra takibi yapılabilir. Senette cirantalar varsa ödeme günü belliyse ödeme gününden başlayarak 2 iş günü içerisinde,görüldüğünde ödenecekse veya vadesi yazılmamışsa düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde protesto çekilmelidir. Uygulamada genellikle protestolar bankalar aracılığıyla çekilmektedir.protesto süresinde çekilmediği takdirde cirantalar borçtan sorumlu olmayacaktır.

Protestonun içeriği

MADDE 716– (1) Protesto;
a) Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kişilerin adlarını veya ticaret unvanlarını,
b) Kendisine protesto çekilen kişinin, poliçeden doğan taahhüdünü yerine getirmeye davet edildiği hâlde, taahhüdünü ifa etmemiş, kendisi bulunamamış veya ticaret yerinin ya da konutunun belirlenememiş olduğuna ilişkin bir şerhi,
c) Sözü geçen davetin yapıldığı veya davet teşebbüsünün sonuçsuz kaldığı yer ve güne ait bir şerhi ve
d) Protestoyu düzenleyen noterin imzasını,
içerir.
(2) Kısmi ödeme protestoda belirtilir.
(3) Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiş olan muhatap, poliçenin ertesi günü tekrar ibrazını istemiş ise bu durum da protestoya yazılır.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Güvenlik Senet nasıl düzenlenir-teminat senedi hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk

teminat senedi