skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Osmanlı tapuları geçerliliği ve intikali

Giriş

Osmanlı tapuları geçerliliği ve intikali nedir? Osmanlı tapuları günümüzde hak sahibi olmak için yeterli midir? Osmanlı tapularının intikali işlemi nasıl yapılır? Hepsi ve fazlası bu yazımızda.

İhtimaller

1.Osmanlı tapularına uygun bir şekilde, kadastro-tapulama vb. işlemlerle dedeniz-nineniz üzerine kaydedilmişse noterden veya sulh hukuk mahkemesinden dava açılarak(genellikle dava açılması gerekmektedir), mirasçılar tespit edilecek ve mirasçıların tespit edilmesinden sonra tapuda intikal işlemleri yapılacaktır. Tapuda intikal işlemi için bir avukat yardımından istifade etmeniz zaman ve hak sahipliği bakımından sizin için önemli olacaktır.

2.Osmanlı tapularına aykırı şekilde kadastro-tapulama vb. işlemlerde dedeniz-nineniz üzerine yazılması gereken yer üçüncü bir kişi veya devlet üstüne yazılmışsa ilandan başlayarak 10 yıl içerisinde kadastro tespitine itiraz davası açılabilir.

3.10 yıl içerisinde kadastro tespitine itiraz davası açılmamışsa yolsuz tescil nedeniyle tapu iptal ve tescil olmadığı takdirde terditli olarak devlet aleyhine tazminat davası açılarak yine de şansınızı deneyebilirsiniz.

4.Anayasa Mahkemesine başvuru sonrası iç hukuk yolları tükendikten sonra bir sonuç elde edilemezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine mülkiyet hakkına dayalı olarak dava açılabilir.

Yargıtay kararı

16. Hukuk Dairesi         2013/10694 E.  ,  2013/9728 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Davacı …, tapu kaydı ve irsen intikale dayanarak dayanak tapu kayıtlarının … İlçesi Alipınarı Mahallesine uygulanarak dayanak tapu kaydındaki hissesi nispetinde kadastro sonucu oluşan tapu kayıtlarının iptal ve tescili, bunun mümkün olmaması halinde fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10,000 TL tazminatın tarafına ödenmesi istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece, 08/05/1967 tarihli Mücadele isimli gazetede yapılan genel ilana itibar edilmek suretiyle kadastro çalışmalarından davacı taraf ve murislerinin haberdar oldukları kabul edilerek, davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verilmiş ise de, dava konusu taşınmaz ya da taşınmazlar belirlenmemiş, kadastro tespitinin kesinleşme tarihi, kadastro tutanağı ve tapu kaydı üzerinden denetlenmemiştir. Doğru sonuca ulaşılabilmesi için, Mahkemece, davacı tarafa, dava konusu ettiği taşınmazın ada ve/veya parsel numarasını bildirmek üzere süre verilmeli, bildirildiği takdirde taşınmaz veya taşınmazların kadastro tespit tutanakları ile tespit neticesinde oluşan tapu kayıtları getirtilerek tespitin kesinleşip kesinleşmediği incelenmeli, kesinleşmiş ise hangi tarihte kesinleştiği belirlenmelidir. Davanın hak düşürücü süre içinde açıldığının tespit edilmesi halinde, davacının dayanılan kayıt maliki ile arasındaki akti ve irsi ilişkinin tespiti için kendisine süre verilmeli, davacının Türk Hukuk Mevzuatına göre “yabancı” sayılıp sayılmayacağı belirlenmeli, buna göre davacının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 84-89. maddeleri ile 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 48. maddesinde düzenlenen ve dava şartı olan teminatı yatırmakla yükümlü olup olmadığı tartışılmalı, bundan sonra koşulların sağlanması halinde davanın esasına girilerek araştırma ve inceleme yapılmalıdır. Mahkemece bu hususlar göz ardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi isbetsiz olup, davacı …vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 21.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Osmanlı tapuları geçerliliği ve intikali

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Osmanlı tapuları geçerliliği ve intikali hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk