skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Nama İfa Davası

Nama İfa Davası nedir? Nama ifaya izin davasının şartları nelerdir? Nama ifaya izin davasında dava süreci ne şekilde ilerler? Nama ifanın talep edilmesi için neler gereklidir?

Giriş

Yapma borcu borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde, alacaklı (iş sahibi) gideri borçluya ait olmak üzere edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin verilmesini hakimden isteyebilir. (TBK 113.) Bu dava arsa sahibi ile müteaahhit-yüklenici arasında görülür.

Şartlar

a) aynen ifaya uygun bir yapma borcu olacak,

b) ifayı isteme koşulları bulunacak,

c) ifayı isteme dürüstlük kuralına aykırılık içermeyecek,

ç) aşırı masraf gerektirmeyecek.

d) ifadan vazgeçilip tazminat istenmemiş olacak,

e) sözleşme feshedilmemiş olacak,

f) imkansızlık bulunmayacak ve yapma borcu ifa edilmemiş olmalıdır.

Süreç

Nama ifa isteminde bulunulabilmesi için sözleşme ayakta olmalıdır yani feshedilmemiş olmalıdır. Nama ifaya karar verilebilmesi için temerrüd koşulu bulunmalıdır. Hakim talep üzerine konusunda uzman bilirkişi yardımı ile keşif yapmak suretiyle eksik bırakılan ve ayıplı yapılmış olan iş kalemleri ile bunların tamamlanması giderlerini ve ayrıca iskan izin belgesi için gerekli giderleri saptayarak ifaya izin kararı ve talep varsa bağımsız bölümün satışına ve giderlerin satış bedelinden karşılanmasına, artan tutarın yükleniciye verilmesine karar verir.

Kararlar

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/5968, K. 2019/3488, T. 10.9.2019

DAVA : Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davada alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davada hüküm kurulmasına yer olmadığına yönelik verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili, davalı yüklenici ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, davalının süresinde iskan ruhsatını alamadığını ayrıca inşaatta projeye uygun olmayan işlerin olduğunu ve eksikliklerin giderilmediğini ayrıca sözleşmede iskan alınıncaya kadar doğan tüm yükümlülük ve ödemelerin yükleniciye ait olmasına rağmen ödenmeyen yapı-denetim hizmet bedelinin ödenmesi için uyarı geldiğini belirterek iskan ruhsatı alınması ve eksikliklerin giderilmesi ve ifaya eklenen ceza-i şart bedelinin yükleniciden tahsili için nama ifa yetkisi verilmesini ve yetkinin ifası yönünden 18 no.lu bağımsız bölümün satışının yapılarak binadaki eksikliklerin yaptırılması ile projeye aykırılığın giderilmesi ve iskan ruhsatı alınması hususunda arsa sahibine yetki verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen davada davacı vekili, taraflar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşme gereği inşaatın zamanında teslim edilmediğini eksikliklerin mevcut olduğunu, iskan ruhsatınının alınmadığını, yoksun kalınan kira bedelinin olduğunu ileri sürerek şimdilik 100.00 TL. tazminat ile iki davanın birleştirilmesini talep etmiştir.

Asıl ve birleşen dava davalı vekili, davaların reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre taraflar arasındaki sözleşmeye göre davalı-yüklenicinin edimini geç ifa ettiği, temerrüde düştüğü, iskanın dava devam ederken 26.01.2015 tarihinde alındığı asıl dava yönünden davacı …’ın kendisine düşen 8, 13 ve 14 no.lu bağımsız bölümler için birleşen davanın davacısı … için ise kira tazminatının 5 no.lu bağımsız bölümün %83.17’si ve 11 no.lu bağımsız bölümler için kira tazminatı talep etmekte haklı olduğu gerekçeleriyle asıl ve birleşen davalarda nama ifa talebi hakkında açtığı davanın konusu kalmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına kira tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, asıl ve birleşen davada davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre asıl ve birleşen davada davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle asıl ve birleşen davada davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 10.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Nama İfa Davası alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk

Nama İfa Davası