skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu, Türk Ceza Kanunu (TCK) md. 151 ve devamında düzenlenmiştir. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişiler için düzenlenmiş bir suçtur. Fail bu seçimlik hareketlerden birini yaparak bu suçu işleyebilir.

Nitelikli haller

152/1

Suçun kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında işlenmesi
Suçun yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında işlenmesi
Suçun Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında işlenmesi
Suçun sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korunmaya yarayan tesisler hakkında işlenmesi
Suçun grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımda olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi
Suçun siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi
Suçun, sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak işlenmesi

152/2

Suçun yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlenmesi
Suçun toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle işlenmesi
Suçun radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak işlenmesi

152/3

Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji, ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması halinde 152. maddenin ve 2.fikraları hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Cezası

Suçun basit hali ile nitelikli halleri farklı ve değişen şekilde cezalara tabii tutulmuştur.

Basit hali: Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
152/1:1 yıl-4 yıl arası
152/2:1 katına kadar arttırım
152/3:yarısından 2 katına kadar arttırım

 Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu mala zarar verme suçu hizmeti vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk