skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

İşçinin Yabancı Para Tazminatı

İşçinin yabancı para tazminatı ne şekilde hesaplanır? İşçi yabancı para cinsinden hesaplanarak kıdem tazminatına hak kazanabilir mi? Yabancı para tazminatı için aranan şartlar nelerdir?

9. Hukuk Dairesi         2021/5975 E.  ,  2021/11173 K.

“İçtihat Metni”

BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : … 9. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

İLK DERECE MAHKEMESİ : … 42. İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, süresi içinde taraflar vekillerince temyiz edilmiş ve davacı vekilince duruşma talep edilmiş ise de; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 369. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının boya ustası olarak davalılar nezdinde 14/04/2004-22/04/2013 tarihleri arasında davalılara ait Rusya’da bulunan şantiyelerde aylık 1.600 USD ücretle çalıştığını, davalılar arasında organik bağ olduğunu, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini, normali aşan çalışmaları olmasına rağmen ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, kıdem, ihbar tazminatları ile fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan tahsilini istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı Renaissance Construction Zao vekili, davacının davalı şirket bünyesinde yurtdışı işyerinde çalıştığını,bu nedenle sigorta kayıtlarının bulunmadığını, davalı şirketin Rusya Federasyonu Kanunlarına tabi olduğunu, Mahkemenin görev ve yetkisi bulunmadığını, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, iş sözleşmesinin projenin sona ermesi nedeniyle kendiliğinden son bulduğunu, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağını, davacının tüm hak ve alacaklarının ödendiğini,taleplerin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı … A.Ş. vekili, davacının davalı şirkette çalışmasının bulunmadığını, husumet itirazları olduğunu, taleplerin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesince, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
İstinaf Başvurusu:
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, taraf vekillerince istinaf başvurusunda bulunulmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, davalılar ve davacı vekilinin istinaf başvurularının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.
Temyiz Başvurusu:
Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı taraflar vekillerince temyiz başvurusunda bulunulmuştur.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Kıdem tazminatında tavan kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, kıdem tazminatının Türk parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.
O halde yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur.
Fesih tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanının kontrolü bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki Türk Lirası üzerinden bir yıllık tutar belirlenmeli, tavanı aşması durumunda tavan üzerinden hesaplama yapılarak yeniden aynı kur hesabıyla yabancı paraya dönüşümü sağlanmalıdır. Dairemizin emsal kararları da bu yöndedir. (Yargıtay 9. H.D. 13.9.2005 gün 2005/3574 E, 2005/29669 K).
Somut uyuşmazlıkta, davacı işçiye ücretinin Amerikan Doları üzerinden ödendiği gözetildiğinde dava konusu kıdem tazminatının, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, fesih tarihindeki kıdem tazminatı tavanı gözetilerek Amerikan Doları olarak hesaplanmasında isabetsizlik bulunmadığından, kıdem tazminatının yazılı gerekçe ile Türk Lirası olarak hüküm altına alınması hatalıdır.
3-İlk Derece Mahkemesince karar gerekçesinde, davalılar arasında organik bağ bulunduğundan talep konusu alacaklardan müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları açıklanmasına karşın, hüküm fıkrasında davalıların ne şekilde sorumlu olduğu açıkça belirtilmeyip infazda tereddüt oluşturacak şekilde alacakların ‘davalıdan’ tahsiline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgililere iadesine, 30.06.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu İşçinin yabancı para tazminatı alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk