skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Fatura İcra Takibi

Giriş

Fatura icra takibi nedir? Hangi amaçla düzenlenir? Fatura tek başına alacağı ispat eder mi? Faturaya itiraz edilebilir mi?

Fatura Nedir?

TTK.m.21’de:”

(1) Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.

(2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.

(3) Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.” denilmiştir.

Bir malın satılması, üretimin yapılması, hizmetin verilmesi durumunda alıcı yukarıdaki maddi hükmü uyarınca fatura isteyebilir.

Vergi Usul Kanunu’na göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenmemiş sayılır.

Fatura icra takibi

Faturaya İtiraz Süresi

Fatura alan kişinin sekiz gün içinde itiraz etmemesi halinde, fatura içeriğini kabul etmiş sayılması kanunî bir karinedir. Ancak faturaya itiraz edilmese dahi fatura alacağı tek başına ispat etmez. Taraflar arasında bir sözleşme olmadan gönderilen belge, faturanın şekil şartlarını taşısa bile, gerçek anlamda bir fatura olmayıp, öneri (teklif) niteliğinde bir yazıdır. Bu kanuni karine tarafların tacir olması halinde uygulanır.

Fatura icra takibi

Faturanın Delil Niteliği

ÖZET : Fatura tek başına alacağın varlığını kanıtlamaz. Malın teslim edildiğinin ispatlanması, ticari bir ilişki söz konusuysa ticari defterlerin delil olma niteliğine ilişkin kuralların uygun olması gerekir. Davalı tarafın ticari kayıtlarını ibraz etmemiş olması halinde münhasıran defterlerine dayanılmadığından herhangi bir sonuç doğurmaz

Fatura icra takibi

19. Hukuk Dairesi 2017/892 E. , 2018/3671 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– KARAR –

Davacı vekili, davacı tarafından davalı şirkete ikram ürünleri satışı yapıldığını, davalının faturaya dayalı borcunu ödememesi üzerine hakkında icra takibi başlatıldığını, davalının yapılan takibe itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaline ve davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, taraflar arasında cari hesap mutabakatı olmadığını, malların teslim edildiğinin davacı tarafından ispatlanması gerektiğini belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının lehe delil vasfı olan defterlerinde alacaklı olduğunun kanıtlandığı, davalının lehine delil sunmayıp defterlerinin incelemeye ibraz etmeyerek itirazındaki haklılığını ispatlayamadığı, davacının takip tarihi itibariyle fatura tutarı olan 2.993,20 TL alacaklı olduğu, davalının ödeme emri tarihinde temerrüte düştüğü için alacağa ancak bu tarihten sonra faiz uygulanacağı gerekçesiyle, davacının takipten önceki faiz talebinin reddi ile davanın kısmen kabulüne ve davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Fatura tek başına alacağın varlığını kanıtlamaz. Malın teslim edildiğinin ispatlanması gerekir. Davalı tarafın ticari kayıtlarını ibraz etmemiş olması münhasıran defterlerine dayanılmadığından herhangi bir sonuç doğurmaz. Somut olayda davacının malın teslimine ilişkin dosyaya sunduğu deliller üzerinde araştırma yapılarak bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelemeye yer olmadığına, peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 28/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Fatura icra takibi

Ödenmeyen Faturanın Tahsili

Ödenmeyen faturanın tahsili için icra takibi yapılır. İcra takibine itiraz geldiği takdirde itirazın iptali davası açılır. Yine alacak davası da açılabilir.

Fatura icra takibi

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu fatura icra takibi alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk