skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Eşini Isırmak Boşanma Sebebidir

Eşini ısırmak boşanma sebebidir. Fiziksel şiddet nedeniyle yapan eşe kusur olarak izafe edilebilecek bir boşanma sebebidir. Burada zarar vermek maksadıyla yapılan ısırmaktan söz edilmektedir. Bu tarz durumlar boşanma davasında kusur olarak izafe edilebilir. Bu durumu somut olaya göre değerlendirmek gerekir. Bu kusur olarak izafe edilecek bir genel boşanma sebebidir.

2. Hukuk Dairesi         2014/28357 E.  ,  2015/16560 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 29.09.2015 günü temyiz eden davalı … vekili Av. … geldi. Karşı taraf davacı … … ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kocanın tedbir nafakasına (TMK md.169) yönelik temyiz itirazları yersizdir.
2-Mahkemece, davalı erkek ağır kusurlu kabul edilmek suretiyle boşanma kararı verilmiş ise de, toplanan delillerden; davalı erkeğin eşine sürekli şiddet uyguladığı, buna karşılık davacı kadının da eşine ağır hakaretler ettiği, eşini ısırmak suretiyle fiziksel şiddet uyguladığı ve hamileyim diyerek eşini kandırdığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyleyken, davalı erkeğin ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur tespitine bağlı olarak davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminat (TMK md.174/1,2) ile yoksulluk nafakasına (TMK md.175) hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
3-Yukarıda 2. bentte belirtildiği üzere, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda davacı kadın ağır kusurlu olup, hatalı kusur belirlemesi nedeniyle davalı erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin (TMK md. 174/1,2) reddi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1 ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA; hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1.100.00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.29.09.2015(Salı)

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Bağımsız eşini ısırmak boşanma sebebidir alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk