skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Çocuklarla İlgilenmemek Boşanma Sebebidir

Çocuklarla İlgilenmemek Boşanma Sebebidir. . Bu durumu somut olaya göre değerlendirmek gerekir. Eşler çocuklarla ilgilenmek onlara sevgi göstermek zorundadır. Bu kusur olarak izafe edilecek bir genel boşanma sebebidir.

2. Hukuk Dairesi         2020/334 E.  ,  2020/1768 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece verilen 15.10.2014 ve 12.02.2018 tarihli kararlarda tarafların karşılıklı hakaret ve aşağılamaları nedeniyle eşit kusurlu oldukları belirtilerek davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Her iki karar da davalı kadın tarafından tamamına yönelik temyiz edilmiş, davacı erkek tarafından temyiz edilmediğinden, davalı kadın için kusur yönünden usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Dairemizin 12.12.2018 tarihli kararı ile sözlü yargılamanın usule uygun yapılmadığından bahisle karar bozulmuş, bozma ilamına uyan mahkeme en son 19.09.2019 tarihi kararı ile bu kez “Davalı kadının kocasının ailesini aşağıladığı, çocuklarıyla ilgilenmediği evde temizlik ve ev işlerini yapmadığı, davacı adamın ailesinin ise müdahale ettiği, davalı kadını hakir gördükleri ve şiddet izi bulunduğu” davacı erkeğin ağır kusurlu, davalı kadının ise az kusurlu olduğu belirtilerek davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş, söz konusu bu karar yine davalı kadın tarafından temyiz edilmiştir. Kadın yönünden oluşan usuli kazanılmış hak nedeniyle ilk kararlarda kadına yüklenmeyen “Kocasının ailesini aşağıladığı, çocuklarıyla ilgilenmediği, evde temizlik ve ev işlerini yapmadığı” vakıaları kadına kusur olarak yüklenemeyecektir. Gerçekleşen ve davacı tarafından temyiz edilmeyerek kesinleşen mahkemece kabul edilen kusurlara göre davacı erkek tam kusurlu davalı kadın ise kusursuz olup davanın reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 03.03.2020 (Salı)

2. Hukuk Dairesi         2019/4988 E.  ,  2019/10967 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-İlk derece mahkemesince, evlilik birliğinin sarsılması (TMK m.166) hukuki sebebine dayanılarak davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda, tarafların birbirlerine kırıcı sözler söylediği, davacı erkeğin kadına şiddet uyguladığı, davalı kadının ise evin temizliğiyle ilgili gerekli özeni göstermediği, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda her iki tarafın da eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilerek kadının tazminat talepleri reddedilmiştir.
Davalı kadın tarafından hükmün tamamına yönelik olarak istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, bölge adliye mahkemesince, erkeğin herhangi bir kusurunun kanıtlanmadığı, bu sebeple eşit kusurlu olarak kabulünün doğru olmadığı, kadının erkeğe hakaret ettiği, aşağıladığı, evin temizliğiyle yeterince ilgilenmeyerek tam kusurlu olduğu gerekçesiyle kadının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
İlk derece mahkemesince davacı erkeğe kusur olarak yüklenen kadına kırıcı sözler söylediği ve şiddet uyguladığı kusurlarının erkek tarafından istinaf edilmeyerek kesinleştiği gözetilmeden, sadece kadın tarafından istinaf talebinde bulunulmuş olmasına karşın, istinaf eden aleyhine olacak şekilde kadına ilk derece mahkemesince kusur olarak yüklenmeyen erkeğe hakaret ettiği, aşağıladığı vakalarının, bölge adliye mahkemesince kadına kusur olarak yüklenmesi ve kadının tam kusurlu olduğu şeklindeki kusur belirlemesi doğru olmamıştır. Bu durumda; boşanmaya sebebiyet veren olaylarda gerçekleşen ve erkek tarafından istinaf edilmediğinden kesinleşen kusurlara göre eşine kırıcı sözler söyleyen ve fiziksel şiddet uygulayan erkek ağır kusurludur. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde kusur belirlemesi yapılması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
3-Davalı kadın cevap ve ikinci cevap dilekçesinde tazminat talebinde bulunmamış, ilk kez maddi ve manevi tazminat talebini (TMK m. 174/1-2) dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasından sonra istinaf aşamasında talep etmiştir. Bu durumda davalı kadının usulüne uygun olarak dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasında yer almayan maddi ve manevi tazminat isteği talep sonucunun genişletilmesi niteliğindedir. Davacı erkeğin açık rızası bulunmadığına ve ıslah da söz konusu olmadığına göre, davalı kadının bu talepleri artık incelenemez. O halde, kadının maddi manevi tazminat talebi (TMK m. 174/1-2) hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerekirken, yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak ve kesin hüküm oluşturacak şekilde reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 2. ve 3. bentlerde açıklanan sebeplerle temyiz edilen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin 11/04/2019 tarih, 2018/1437 esas ve 2019/533 karar sayılı kararının BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 06.11.2019 (Çrş.)

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Çocuklarla ilgilenmemek boşanma sebebidir alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk

Çocuklarla İlgilenmemek Boşanma Sebebidir