skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Aşırı Alkol Boşanma Sebebidir

Aşırı alkol boşanma sebebidir. Ekonomik ve duygusal şiddet nedeniyle yapan eşe kusur olarak izafe edilebilecek bir boşanma sebebidir.Bu tarz durumlar boşanma davasında kusur olarak izafe edilebilir. Bu durumu somut olaya göre değerlendirmek gerekir. Bu kusur olarak izafe edilecek bir genel boşanma sebebidir

2. Hukuk Dairesi         2021/3022 E.  ,  2021/4774 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk DairesiTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davcı erkek … 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/1263 esas sayılı dosyası ile T.M.K’nun 405. maddesine göre vesayet altına alınmış ve vasi olarak da … atanmıştır. Vasi … tarafından husumeti izin belgesi de alınmak suretiyle davalı … aleyhine T.M.K’nun 166. maddesi gereğince evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebi ile boşanma davası açılmıştır.
İlk derece mahkemesince taraflar eşit kusurlu bulunarak boşanmalarına, davacı erkeğin tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, bu hüküm davalı kadın tarafından tümüne yönelik istinaf edilmiştir. Bölge adliye mahkemesi “H.M.K’nun 355 maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek” sebeple sınırlı olduğundan bahisle yaptığı inceleme sonunda “Mahkemece belirlenen ve davacı tarafından istinaf itirazında bulunulmadığı için kesinleşen davacı erkeğin aşırı derecede alkol aldığı eylemi yanında, aldığı maaşını alkole yatırdığı evin bakımı ile davalının ilgilendiği bu şekilde davacının birlik görevlerini yerine getirmediği, mahkemece davalının, erkeğin alkol sorunları baş edemeyip aile konutunu terk ettiği” şeklindeki tespiti dikkate alındığında; davacının kusurlu davranışları nedeniyle davalının evden gitmesine sebebiyet verdiği, davalının sebepsiz yere evden ayrılmadığı mahkemece belirlenen bu eylem davalıya kusur olarak yüklenemeyeceğinden boşanmaya neden olan olaylarda davalı kadın kusursuz davacı erkeğin tam kusurlu olduğu” gerekçesi ile kadının istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, davacı erkeğin davasının davacının tam kusurlu olması nedeniyle reddine karar verilmiş, karar davacı erkek vasisi tarafından temyiz edilmiştir.
Bölge adliye mahkemesince, ilk derece mahkemesinin davalı kadına yüklediği kusurun kaldırılması doğru ise de; kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığını re’sen gözetmekle yükümlüdür. O halde, bölge adliye mahkemesince tarafların kusuru ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, karar gerekçesinde hata edilerek, kısıtlı erkeğin tam kusurlu olması nedeniyle davanın reddedilmesi doğru görülmemiş ancak bu yanlışlık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, kusur belirlemesine ilişkin gerekçenin açıklanan şekilde değiştirilerek ve düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HMK m. 370/2).
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün kusur belirlemesine ilişkin gerekçesinin düzeltilerek ONANMASINA, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 14.06.2021 (Pzt.)

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Aşırı alkol boşanma sebebidir alanında da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk

www.facebook.com/cankayakurthukuk