skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon Yönetmeliğin İptali Davası

Afyon yönetmeliğin iptali davası ile bireysel işlemin iptali birlikte açılabilir mi? Kanun iptal edilebilir mi?

Giriş

Öncelikle kanunun iptali dava açılarak istenemez, bunu sadece kanunda sayılan siyasi parti grupları vs talep edebilir. İdarenin düzenleyici işlemleri idarenin tek yanlı işlemleridir ve Anayasa 125. madde hükmü gereği idarenin bütün eylem ve işlemleri gibi yargısal denetime tabidirler. Düzenleyici işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünen menfaat sahibi düzenleyici işlemin iptali için idari yargı yerinde iptal davası açabilir. İYUK 7. maddesi uyarınca, düzenleyici işlemler için idari yargıda dava açma süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren Danıştay ve idare mahkemelerinde 60 gündür. İYUK’un 8. maddesi uyarınca süreler tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Ancak düzenleyici işlemler açısından 7. madde hükmü farklı bir süre hesabı öngörmektedir, buna göre düzenleyici işlem uygulandığında, ilgililer düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine iptal davası açabilirler. Bu durumda düzenleyici işlemin uygulanması halinde dava açma süresi uygulama işleminin tebliği, yayınlanması veya ilanını izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır

DAVA SEÇENEKLERİ


Bu durumda menfaat sahibi kişi, üçlü bir seçeneğe sahiptir:

  • Sadece düzenleyici işlemin uygulaması niteliğindeki bireysel işlem aleyhine dava açılabilir,
  • Sadece düzenleyici işlem aleyhine açılabilir,
  • Düzenleyici işlemle uygulama işlemi olan bireysel işleme karşı birlikte dava açılabilir.
    Düzenleyici işlemin iptali davaları Danıştay Kanunu 24. maddesi uyarınca Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açıldıkları takdirde veya Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki11 düzenleyici işlemler söz konusu olduğunda Danıştay’da açılır.
    Diğer durumlarda idare mahkemeleri görevlidir. Danıştay Kanunu’nun 38. maddesi uyarınca Danıştay, idari dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurullarında temyizen incelenir.

EKSİK DÜZENLEME VE YÖNETMELİĞİN İPTALİ

Yargısal içtihatlara göre idarenin düzenleme yetkisini kullanırken düzenlemenin kapsaması gereken belirli, konu, kişi veya grupları kapsama almaması hususu eksik düzenleme olarak nitelendirilmektedir. Buna göre, Danıştay idarenin düzenleyici işlemlerine ilişkin olarak, düzenleyici işlemin kapsamına alınması gerekli kişilerin veya konuların kapsama dahil edilmemesi17 ya da belirli idare vekurumların düzenleyici işlem kapsamına alınmaması durumunda eksik düzenleme kavramı çerçevesinde yargısal inceleme gerçekleştirmektedir
Öncelikle eksik düzenleme durumunda düzenleyici işlemin ilanından sonra 60 gün içinde açılan iptal davaları, sadece eksik düzenlemeye münhasıran açıldıklarında, Danıştay tarafından kesin ve yürütülebilir işlem olmadığından reddedilmemektedir
Danıştay’ın yargısal incelemesini sadece eksik düzenlenen maddeye özgü olarak gerçekleştirdiğini ve düzenlemede hukuka aykırılık tespit ettiğinde de sadece eksik düzenlenen hükmü iptal etiğini belirtmek gerekir

yönetmeliğin iptali davası

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu afyon yönetmeliğin iptali davası hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk