skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon karşılıksız çek şikayeti

afyon karşılıksız çek

Afyon karşılıksız çek, 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunu düzenleyen 5. maddesi şu şekildedir:

MADDE 5 – (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve afyon karşarılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır. Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına karşı yapılan itirazlar bakımından 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bu suçtan dolayı açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Birinci fıkra uyarınca hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler, yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamazlar. Ancak, hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam eder.

(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezai sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.

Suçun oluşması için şartlar


1.Çekin muhatap bankaya süresi içinde ibraz edilmesi gerekir. Bu süre kural olarak 10 gündür. Aşağıdaki kanun maddesinde detaylı olarak ele alınmıştır.

Çekte ödeme için ibraz süreleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 796. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

Bir çek düzenlendiği yerde ödenecekse on gün içinde muhataba ibraz edilmelidir: Çekin düzenlendiği yer, yani çek üzerinde yazılı olan keşide yeri ile çek üzerinden yazılı olan muhatap bankanın bulunduğu yer aynı ise çek düzenlendiği yerde ödenecek demektir. Örneğin, çek üzerinde yazılı olan muhatap banka Bakırköy/İstanbul, çekin keşide edildiği yer de İstanbul ise bu halde çek, düzenlendiği yerde ödeneceğinden çekin muhatap bankaya ibraz süresi üzerinde yazılı olan keşide tarihinden itibaren on gündür.

Bir çek düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir: Çekin düzenlendiği yer, yani çek üzerinde yazılı olan keşide yeri ile çek üzerinden yazılı olan muhatap bankanın bulunduğu yer farklı ise çek düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek demektir. Örneğin çek üzerinde yazılı olan muhatap banka Bakırköy/İstanbul, çekin keşide edildiği yer de İzmir ise bu halde çek, düzenlendiği yerden başka bir yerde ödeneceğinden çekin muhatap bankaya ibraz süresi üzerinde yazılı olan keşide tarihinden itibaren 1 aydır. İbraz tarihinin son günü resmi tatil veya hafta sonu tatiline denk gelirse sonraki ilk iş günü son gün olarak kabul edilir.

Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenleme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Örneğin, çek üzerinde yazılı olan muhatap banka Bakırköy/İstanbul, çekin keşide edildiği yer de Amsterdam/Hollanda ise bu halde çek, düzenlendiği ülkeden aynı kıtada bulunan başka bir ülkede ödeneceğinden, çekin muhatap bankaya ibraz süresi üzerinde yazılı olan keşide tarihinden itibaren üç aydır. Örneğin, çek üzerinde yazılı olan muhatap banka Bakırköy/İstanbul, çekin keşide edildiği yer de Ottava/Kanada ise bu halde çek, düzenlendiği ülkeden farklı kıtada bulunan başka bir ülkede ödeneceğinden, çekin muhatap bankaya ibraz süresi üzerinde yazılı olan keşide tarihinden itibaren üç aydır.

2.Çekin Bankaya İbrazında, Çekle İlgili Olarak Kısmen veya Tamamen “Karşılıksızdır” İşlemi Yapılması Gerekir

3.Karşılıksızdır işlemi yapıldıktan sonra öğrenmeden başlayarak 3 ay ve her halde 1 yıl içerisinde şikayetin yapılması gerekir.

4.Çek Kanunu’nun 5. maddesi “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine…” demek suretiyle suçla ilgili şikayet hakkının çekin hamilinde olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Çek hamili çeki elinde bulunduran kişi demektir. “ afyon karşılıksız çek düzenleme suçunda şikayet hakkının; çeki tahsil amacıyla bankaya ibraz eden hamil ile karşılıksızdır işlemi yapıldıktan sonra çeki elinde bulunduran ve aynı zamanda karşılıksızdır işlemi yapılmadan önceki dönemde geçerli ve meşru ciranta olan kişiye ait olacağına mahkeme karar vermiştir.

5.Şikayetle birlikte tedbir uygulanması da talep edilebilir.Çek Kanunu’nun 5/1. maddesinde “Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir.” denilmiştir.

6.Şikayet üzerine sanık ceza alırsa hapis cezası adli para cezasına dönüştürülerek hükmedilir ve taksite bölünür,ödenmediği takdirde hapis cezasına hükmedilir.

7.İnfaz aşamasında dahi şikayetçi şikayetinden anlaşarak vazgeçerse şikayetten vazgeçilebilir.

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu afyon karşılıksız çek şikayeti olarak da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk