skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

afyon itirazın iptali

Giriş

Afyon itirazın iptali davası nedir, itirazın kesin ve geçici kaldırılması davalarından farkları nelerdir? Borçlunun icra takibine itiraz etmesi üzerine icra takibi durur. İtirazın kesin kaldırılması şartları yoksa yani İcra İflas Kanunu’nun madde 68/a’da sayılan belgeler bulunmuyorsa ve itirazın geçici kaldırılması davası alacaklıya mantıklı gelmiyorsa-riskli geliyorsa alacaklı biraz daha uzun bir hukuki yol olmasına rağmen genel mahkemelerde itirazın iptali davası açabilir.

İtirazın iptali davasında arabulucuya başvurmak zorunlu mudur?

İcra dairelerinde başlatılan icra takibine yapılan itiraz sonucu duran takibin devam etmesi amacıyla açılan “itirazın iptali davaları” zorunlu arabuluculuğa tâbidir. Dava açmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartıdır.

Görevli-yetkili mahkeme

Görevli mahkeme kural olarak asliye hukuk mahkemesidir. Ancak istisnai olarak misalen ticari işten kaynaklıysa ticaret mahkemesinde davanın açılması icap eder.Davalının yerleşim yeri mahkemesi, eğer yerleşim yeri belli değil ise son yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir.

Süre

İtirazın iptali davası takibin durdurulduğuna ilişkin kararın tebliğinden başlayarak 1 yıl içinde açılmalıdır. Bu süre içerisinde dava açılmazsa artık duran takibin devam etmesi için dava açılamaz. Yeni bir takip yapıldığında da mükerrerlik itirazıyla karşılaşılabilir. Bu nedenle alacak davası açılması gerekebilir.

Usul

Afyon itirazın iptali davasında ispat yükü davacı alacaklıdadır. İspat HMK’da belirtilen delillerle yerine getirilir.İtirazın iptali davasında icra hukuk mahkemesi davalarının çoğundan farklı olarak yazılı yargılama usulü uygulanır. İtirazın iptali davası kabul edilirse takip kaldığı yerden devam eder,haciz ve satış işlemleri yapılır. Alacaklının talep etmesi halinde borca haksız yere itiraz eden borçlu hakkında talep edilen alacağın %20sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilir. İtirazın iptali davasının reddedilmesi halinde mahkeme tarafından mevcut bir alacak olmadığına karar verilmiş olur. Dolayısıyla kararın kesinleşmesiyle başlatılmış olan icra takibi de iptal olur ve aynı borç sebebiyle tekrar bir alacak davası açılamaz.Alacaklının kötü niyetli olarak icra takibi başlatmış olması ve borçlunun talebi üzerine alacaklı hakkında reddolunan alacak miktarının %20sinden aşağı olmamak üzere tazminat ödemesine hükmolunur.

afyon itirazın iptali
af

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu afyon itirazın iptali davası olarak da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk