skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon ihalenin feshi

Giriş

Afyon ihalenin feshi davası, Taşınır veya taşınmaz mallar için satış işlemi yapıldıktan sonra süresi içerisinde bu satışın usulsüz olduğu gerekçesiyle açılan davaya ihalenin feshi davası denilir.

İhalenin Feshi Sebepleri

1.Hazırlık Dönemindeki Hukuka Aykırılıklar

-İlanın kanuna uygun yapılmaması,
-Süresinde yapılmayan satış talebi üzerine açık artırma yapılması,
-Satış ilanının ilgililere tebliğ edilmemiş olması,
-Kıymet takdirinin kesinleşmesinin üstünden iki yıl geçmesine rağmen yeniden kıymet takdiri yapılmadan taşınmazın satışa çıkarılması vb.

2.İhale Yapılırken Ortaya Çıkan Hukuka Aykırılıklar

-Artırmaya ilanda belirtilen saatten önce başlanması,
-Yetkisiz memur tarafından ihalenin yapılması,
-Ekonomik açıdan zorunluluk olmadığı halde birden fazla taşınmazın aynı anda birlikte satılması vb.

3.İhaleye Fesat Karıştırılması

-Satışa konu taşınmazın altında mezar olduğunu söyleyerek alıcıların korkutulması,
-Artırmaya katılacaklara para vererek katılmalarını önlemek,
-Taşınmazın kamulaştırılacağına dair yalan propaganda yapmak vb.

4.Alıcının Esaslı Hataya Düşmesi


-Taşınmazın yüz ölçümünün olduğundan fazla gösterilmesi,
-Taşınmazın imar durumunun şartnamede yanlış gösterilmesi,
-Taşınmazın oda sayısının olduğundan fazla gösterilmesi vb.

Görevli-Yetkili Mahkeme

İhalenin feshi davasında görevli mahkeme icra hukuk mahkemesidir. Yetkili icra hukuk mahkemesi ihaleyi yapan icra dairesinin bağlı olduğu yerdeki icra hukuk mahkemesidir.

İhalenin Feshi Davası Açabilecek Kişiler

Satış talep eden alacaklı,
Borçlu,
Tapu sicilindeki ilgililer,
Pey sürmek suretiyle ihaleye katılanlar.

Süre


İhale tarihinden itibaren yedi gün içinde ihalenin feshi talep edilebilir. İlgililer ihale anına kadar yapılan usulsüzlükleri en geç ihale anında öğrenmiş kabul edilir. Bazı hallerde ihalenin feshi davası açma süresi fesih sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Herhalde ihalenin üzerinden bir yıl geçtikten sonra ihalenin feshi istenemez.

Şikayet süresinin öğrenme tarihinden itibaren başladığı haller:

-Kendisine satış ilanı gereken bir ilgiliye ilan tebliğ edilmemişse,
-Satılan malda esaslı hata varsa,
-İhaleye fesat karıştırıldığı sonradan öğrenilmişse şikayet süresi öğrenmeden itibaren işlemeye başlar.

İhalenin Feshi Davasının Sonuçları

Tapuda alıcı adına tescil yapılmışsa bu tescil iptal edilir ve borçlu adına tescili sağlanır. Taşınır ihaleyi kazanan alıcı tarafından iade edilir. Taşınmaz veya taşınır malın mülkiyeti yeniden borçluya geçer. Alıcının ödemiş olduğu bedel nemalarıyla birlikte geri ödenir. Bu malların tekrar satışı istenebilir ve yeniden ihaleye çıkabilir.

afyon ihalenin feshi

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu afyon ihalenin feshi olarak da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/cankayakurthukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk