skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon İdari Davalarda Duruşma

Giriş

Afyon idari davalarda duruşma talep edilmesi çoğu zaman davacı lehine olabilecek bir husustur. Bunun en büyük nedeni aslında yazılı yargılamanın hakim olduğu, kural olarak duruşma da açılmayan idari yargı davalarında davacının derdini-meramını anlatabilmesi, idare mahkemesi heyetinin konudan kopmayarak davacının kanlı canlı biri olduğunu görmesidir. İdare mahkemesince duruşma açılmasına karar verilen dosyalar çoğu zaman olumlu sonuçlanabilmekte, bunun yanı sıra olumlu sonuçlanmasa bile davacı özellikle davalı idare ile hukuk önünde sözde eşit olsa da kendisini karşısında aciz hissettiği idare kadar insan yerine konulduğunu, dinlendiğini görmekte, bu nedenle kendisi hakkında verilecek kararı da büyük bir olgunlukla karşılayabilmektedir.

Duruşma Talebi Usulü

Duruşma istemi dilekçenin üst kısmında ve sonuç istemi kısmında yapılır. İdari davalarda mahkemenin duruşma açması kural olarak zorunlu değildir. Ancak 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir denilerek mahkemenin re’sen duruşma açabileceği öngörülmüştür. İstisnai olarak İYUK.m.17/1-2’de:” Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.” “Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır “ Denilmiştir.

Duruşmanın Yapılması Hakkında İşlemler

Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.
İdari davalarda duruşmada yalnızca taraflar ve taraf vekilleri dinlenir, tanık dinlenilmez, bilirkişi dinlenilmez. İdare mahkemesi kararı ile duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılabilir. Duruşmayı başkan yöneti. Taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. Danıştayda görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son verilir. Duruşmalı işlerde danıştayda savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem dosyasının getirtilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire veya kurul tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirirler.

Duruşma Sonrası Karar

Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir. Buna çoğu zaman idare mahkemelerince riayet edildiği ve davacının lehine olan bir durum olduğu görünmektedir. Ara kararı verilen hallerde, bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle incelenir.

idari davalarda duruşma

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu afyon idari davalarda duruşma hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk