skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon İdari Dava Süresinin Yenilenmesi

Afyon idari dava süresinin yenilenmesi mümkün müdür? İdari davalar süresi içerisinde açılmadıysa neler yapmak gerekir?

Kural

Özel kanunlarda aksi öngörülmedikçe dava açma süresi idare mahkemeleri ve Danıştay’da altmış gün, vergi mahkemelerinde ise otuz gün olarak düzenlenmiştir. Bu süreler, bireysel işlemlerde yazılı bildirimin yapıldığı tarihi, düzenleyici işlemlerde ise ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Genel kural bu olmakla birlikte bir takım istisnalar söz konusudur.

İstinsa 1

İYUK.m.7/4’te:”düzenleyici işleme dayanılarak yapılan her uygulama işlemi, dayanak işlem için de dava açma süresini yeniden canlandırır.” denilmiştir.

İstisna 2

Aynı Kanunun 9. maddesinde, idari yargının görev alanına giren bir dava adli yargı yerinde açılmışsa, görev yönünden reddedildiğinde, idari dava açma süresi geçmiş olsa dahi, görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde idari yargıda dava açmak mümkündür.

İstisna 3

Yasal düzenlemeler dışında, içtihatlarla da sürelerle ilgili istisnalar getirilmiştir. Temel hak ve özgürlükler, çalışma özgürlüğü, mülkiyet ve eğitim hakkı, can ve mal güvenliği, terfi ve intibak işlemleri, kamu personeli hukuku kapsamındaki bazı işlemler, “etkisi devam eden ve her defasında idare tarafından ayrı bir işlem yapılması gereken durumlar” olmaları gerekçeleriyle, her yeni müracaat ile dava süresinin başlayacağına dair içtihatlara konu olmuştur.

Daha açık bir anlatımla, bazı işlemler bakımından Danıştay, hakkaniyetli olması için sürelerin her yeni başvuru ile tekrar başlayacağını kabul etmektedir. Bu sayede, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, ilgililerin haklarında bir idari işlem yapılması için idareye her zaman için başvuru yapabilmelerine ve bu başvurunun reddedilmesi üzerine dava açabilmelerine olanak tanımaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. maddesinde, ilgililerin haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabileceği, 60 gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, 60 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde dava açabilecekleri, 60 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgilinin bu cevabı, istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebileceği, bu takdirde dava açma süresinin işlemeyeceği, ancak bekleme süresinin başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemeyeceği, dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, 60 günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılabileceği kurala bağlanmıştır.

idari dava süresinin yenilenmesi

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu Afyon idari dava süresinin yenilenmesi hususunda da hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk