skip to Main Content
BİZİ ARAYIN +90 272 213 49 50

Afyon Evlatlıktan Reddetme

Afyon Evlatlıktan Reddetme-Mirasçılıktan Çıkarma Nedir


Afyon evlatlıktan reddetme, afyon evlatlıktan red, afyon mirasçılıktan çıkarma aynı anlama gelmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 510 ila 513. maddeleri arasında düzenlenen mirasçılıktan çıkarma, saklı paylı mirasçının saklı payını tamamen ya da kısmen ortadan kaldıran istisnai hallerden birisidir. Mirasçılıktan çıkarma yalnızca kanunda yazılan sebeplerle sınırlı olup istisnai bir durumdur.

Mirasçılıktan çıkarmanın türleri nelerdir


Mirasçılıktan çıkarma, cezalandırıcı çıkarma ve koruyucu çıkarma olarak ikiye ayrılmaktadır. Koruyucu çıkarma, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan mirasçının, saklı payın yarısı için geçerli olmak şartıyla mirasçılıktan çıkarılması olup, çıkarma konusu payın çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülenmesini gerektirir. Yani mirasçının çocuklarının hakkının korunarak bundan pay alınması amacıyla yapılmaktadır.

Mirasçılıktan cezalandırıcı çıkarma ise mirasçının bazı olumsuz davranışları sonucunda saklı pay sahibi olmayı hak etmediği kanaatiyle ve hür iradesiyle yaptığı bir çıkarma türüdür. Cezalandırma sebepleri kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır.

Mirasçılıktan koruyucu çıkarma


-Mirasçılıktan çıkarılacak kişinin altsoyu olmalıdır
-Mirasçı borç ödemede aciz halinde olmalıdır
-Koruyucu çıkarma alt soyun doğmuş yahut doğacak çocukları lehine yapılır.
-Koruyucu çıkarma ile mirasçının saklı payının yarısı mirasçının doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülenir.

Mirasçılıktan cezalandırıcı çıkarma

Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:

TMK 510a göre

  1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,
  2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

mirasbırakan mirasçısını evlatlıktan reddedebilir.afyon evlatlıktan red

1.Mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınına karşı ağır suç işlemek

Ağır suç, ceza hukuku hükümlerine göre değil, sübjektif kıstaslara göre ailevi ve sosyal açıdan değerlendirilir. Özellikle uygulamada karşılaşılan iftira suçu bunun tipik bir örneğidir. Böyle bir fiile dayanarak mirastan ıskat için failin işlediği fiil sebebiyle mahkûm olması zorunlu değildir. Soruşturmanın zamanaşımı, af vb. sebeplerle sonuçsuz kalması mirastan ıskata engel olmaz. Ağır suçun mirasçılıktan çıkarma sebebi olabilmesi için hukuka aykırı olması gerekir. Başka bir ifadeyle meşru müdafaa, ıstırar hali gibi sebeplerle yapılan fiiller zarara sebebiyet verse de hukuka uygun olduğundan mirastan ıskat sebebi yapılamaz.

Miras bırakanın sevdiği yakın bir arkadaşına karşı işlenmiş bir suç nedeniyle de mirastan çıkarmak mümkündür.

2.Mirasbırakana ve mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı önemli ölçüde aile yükümlülüğünden doğan yükümlülüğü yerine getirmemek

Çocukların malul durumdaki anne-babaya bakmamaları, çocuğun-torunun annesiyle ve kardeşleriyle uzun süre görüşmemesi,kardeşlerin nafaka yükümlülüğüne aykırı davranmaları, eşlerin birbirlerine karşı olan sadakat ve yardım yükümlülüğüne aykırı davranmaları bu kapsamda değerlendirilir.

Afyon mirasçılıktan çıkarma sonuçları

Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz.

Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır.

Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir.

Burada mirasbırakan oğlunu mirasçılıktan çıkardığında mirasın torununa kalacağı öngörülmüştür. Ancak aynı sebepler torunu için de geçerliyse Yargıtay nezdinde tartışmalı olmakla birlikte biz torunun da mirasçılıktan çıkarılabileceği kanısındayız. Yine mirasbırakan oğlunu mirasçılıktan çıkardıktan sonra doğan torun saklı pay üzerinde hak sahibi olabilecektir.

Afyon evlatlıktan reddetme nasıl yapılır


Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir.

Mirasçılıktan çıkarma genellikle resmi vasiyetname (link)ile yapılır. 65 yaş üstü kimselerde sağlık raporu alınır,noter uygulaması aynı gün sağlık raporunun alınıp evlatlığın reddi işleminin yapılması şeklindedir. Mirasçılıktan çıkarma miras sözleşmesi şeklinde de yapılabilir.(link)

Mirasçılıktan çıkarma resmi vasiyetname şeklinde yapılacaksa iki adet tanık gerekir. Bu iki tanık TMK 536’a uygun olmalıdır,bu maddede:

Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.
Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.

Mirasbırakanın mirasçıyı affı


Miras bırakan, vasiyetnamesine konu ettiği mirasçılıktan çıkarmadan da, sonraki bir vasiyetnamesi ile serbestçe dönebilecektir. afyon evlatlıktan red

Miras bırakanın borçlarından sorumluluk


Mirastan ıskat edilen (mirasçılıktan çıkarılan) mirasçı, mirasbırakanın hiçbir borcundan sorumlu olmaz.

Mirastan Çıkartılanın İzleyebileceği Hukuki Yollar


Mirastan çıkartılanın bu işlemi hükümsüz kılmak için başvurabileceği hukuki yollar şunlardır:

Tenkis Davası Açmak.
İptal Davası Açmak.


Mirastan Çıkarılanın İptal Davası


Mirastan çıkartılan mirasçı, mirastan çıkarmaya ilişkin irade beyanının şekil yönünden veya kanunda sayılan geçersizlik sebeplerinden birisine ya da hataya dayandığını ileri sürerek iptal davası açarsa ve dava kabul olunursa, mirasçılıktan çıkarmaya yönelik tasarruf ortadan kalkar. İptal davasının kazanılmış olması, mirastan çıkartılanın miras payına tekrar kavuşmasını sağlar

Mirasçılıktan çıkarmanın genel TMK 557 sebeplerine dayalı olarak(şekil, ehliyet vb.) iptali isteniyorsa, diğer bir deyişle vasiyetnamenin tümüyle veya istisnaen çıkarma kısmına yönelik iptali isteniyorsa, bu dava bir yıllık hak düşürücü süreye tabiidir. afyon evlatlıktan red

afyon evlatlıktan red

Mirastan Çıkarılanın Tenkis Davası


Mirastan çıkarmanın şartlarından biri olan sebep gösterme şartının yerine getirilmemesi veya yeterli sebep gösterilmemesi, mirastan çıkartılana tenkis davası açma hakkı verir. Mirasçılıktan çıkarma sebebinin yeterli olmadığı iddiasını kanıtlamakla yükümlü taraf davalıdır. Tenkis davası sonucunda mirastan çıkartılanın, haklı sebep gösterilmeden veya yetersiz sebep gösterilerek mirastan çıkartıldığı sabit olursa, mirastan çıkartılan saklı payını geri alır.

Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarına tecavüz edildiğini öğrendikleri andan itibaren bir yıldır. Vasiyetnameler hakkında açılacak davalar vasiyetnamenin açıldığı tarihten ve diğer tasarruflar hakkında mirasın açılmasından itibaren on yıl geçmekle düşer (TMK m. 571).

afyon mirasçılıktan çıkarma

Afyon avukat büroları arasında bulunan Çankaya&Kurt Hukuk Bürosu afyon evlatlıktan reddetme ve afyon mirasçılıktan çıkarma işlemlerinde de hizmet vermektedir. İletişim:

www.instagram.com/afyonavukatckhukuk/

www.facebook.com/cankayakurthukuk